EFoodCoinタイでの仮想通貨事業申請を準備開始

ニュース :

タイの仮想通貨 事業 7/24 申請開始

タイ財務省承認により仮想通貨事業及び取引を認め業者の申請をSECで行う事になった。

www.sec.or.th

■ภาพรวมการแปล (ภาษาไทย)

ก.ล.ต. เผยประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีผลใช้บังคับแล้วในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ซึ่งผู้ที่สนใจขอใบอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขาย นายหน้า หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งรายใหม่และที่ประกอบธุรกิจอยู่ตั้งแต่ก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ สามารถยื่นขอใบอนุญาตที่ ก.ล.ต. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เน้นระบบงานต้องได้มาตรฐาน มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี และบุคลากรมีความพร้อม

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. เปิดรับคำขออนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วตั้งแต่วันนี้ เนื่องจากประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจ มีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขาย นายหน้า หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลต่อ ก.ล.ต. ได้”

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้ (1) เป็นบริษัทไทยที่เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทจดทะเบียน (2) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามที่กำหนด (3) มีความพร้อมด้านระบบงาน ฐานะทางการเงิน การควบคุม และการปฏิบัติงานที่ดี (4) ไม่ประสบปัญหาทางการเงิน (5) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และไม่มีลักษณะต้องห้าม (6) ในกรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่ก่อนแล้ว ต้องเป็นกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เว้นแต่จะมีระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ มีงบการเงินประจำปีงวดปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ และสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บังคับกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นรายใหม่ และผู้ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่เดิมตั้งแต่ก่อนที่พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีผลใช้บังคับในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

“ก.ล.ต. มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการมีระบบที่มีความพร้อม ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ ระบบงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และระบบการพิจารณารับและประเมินความเหมาะสมของลูกค้าซึ่งมีความสำคัญมากเนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง  โดยหากพิจารณาแล้วพบว่า มีความพร้อมและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก.ล.ต. ก็จะเสนอความเห็นเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจต่อไป” นายรพีกล่าวเสริม

ผู้ที่สนใจขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถยื่นเอกสารได้ ณ ที่ทำการ ก.ล.ต. โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.sec.or.th/digitalasset

________________________

*ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 75/2561

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประกอบด้วย

1. ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล คือ ศูนย์กลางหรือเครือข่ายเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลกับเงินบาทหรือคริปโทเคอร์เรนซีในบัญชีรายชื่อที่กำหนด

2. นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล คือ นายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

3. ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล คือ ผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามตนเอง

■Overview Simple translation (English)

SEC Announces the Announcement of the Ministry of Finance on the Licensing of Digital Asset Businesses Effective on July 24, 2018, those interested in applying for a license are either brokerage centers or digital asset trader. The new business and the business before the law comes into force. Can apply for a license at the SEC from now on. The system needs to be standardized. Have good risk management. And staff are ready.

Mr. Rapee Sucharitakul, Secretary-General of the Securities and Exchange Commission (SEC), said, “The SEC has approved applications for digital asset licenses today. Because the announcement of the Ministry of Finance. Business license Applicable Interested parties can apply for a broker license or digital asset trader license to the SEC. ”

The applicant for a digital asset business must possess the following key features: (1) a Thai company that is a limited company; (2) having paid-up capital as prescribed; (4) Not having financial problems. (5) Directors, executives and major shareholders must seek the approval of the SEC and have no prohibited characteristics. (6) ) In the case of other businesses. Must be a business that does not cause conflict of interest with the business of digital assets. Unless there is an effective conflict prevention system. The annual financial statements reviewed by the auditors approved by the Office. The fund may also maintain its reserve fund in accordance with the law governing the conduct of its business.

These rules apply to new applicants. And those who have been operating digital assets since before the Digital Asset Capitalization Act came into effect on May 14, 2018.

“The SEC is responsible for setting standards for business operations. To ensure that the service provider is ready. In the management of work systems, especially the effective information technology. And the system to consider and evaluate the suitability of customers, which is very important because of high-risk digital assets. If you find that. With the readiness and qualifications of the SEC, the SEC will propose to the Minister of Finance to consider issuing a business license, “Mr. Rapee added.

Those interested in applying for a digital asset business license Documents can be submitted at the office of the SEC. https://www.sec.or.th/digitalasset

________________________

* SEC news release 75/2561

Digital Asset Entrepreneurs consists of

1. Cricket Master or Digital Cigarette Trading Center is a hub or network for the exchange of digital assets with the Thai currency or a cc.

2. Brokerage, Criminal, Master, or Digital Token is a broker or agent for digital asset trading.

3. Criteria, Tactics, or Digital Tokens are the providers of digital asset exchange services on their behalf.

■概要簡易翻訳(日本語)

SECは、デジタル資産事業のライセンスに関する財務省の発表を発表2018年7月24日より、ライセンスを申請することに関心がある人は、仲介センターまたはデジタル資産トレーダーのいずれかになります。新しいビジネスとビジネスが法律の前に施行されます。今からSECでライセンスを申請することができます。システムを標準化する必要があります。良いリスク管理をしてください。スタッフは準備が整いました。

証券取引委員会(SEC)事務局長のRapee Sucharitakul氏は、「SECは今日、デジタル資産ライセンスの申請を承認した。財務省の発表があったため。ビジネスライセンス適用可能利害関係者は、ブローカーライセンスまたはデジタル資産トレーダーライセンスをSECに申請することができます。

デジタル資産事業の申請者は、以下の重要な特徴を備えていなければなりません。(1)有限会社であるタイの会社。 (2)所定の払込資本を有するもの。 (4)財務上の問題がないこと(5)取締役、役員および大株主は、SECの承認を得なければならず、 )他の事業の場合。デジタル資産のビジネスと利益相反を引き起こさないビジネスでなければなりません。効果的な紛争予防システムがない限り。オフィスによって承認された監査人によって審査された年次財務諸表。ファンドは、事業の運営を管理する法律に従って準備金を維持することもできます。

これらの規則は、新しい応募者に適用されます。 Digital Asset Capitalization Actの前からデジタル資産を運用してきた人は、2018年5月14日に発効しました。

“SECは、事業運営の基準を設定する責任があります。サービスプロバイダが準備ができていることを確認する。作業システムの管理では、特に効果的な情報技術。そして、リスクの高いデジタル資産のために非常に重要な、顧客の適合性を考慮し評価するシステム。あなたがそれを見つけたら。 SECの準備と資格を持つSECは、財務大臣に対してビジネスライセンスの発行を検討するよう提案する」とRapee氏は付け加えた。

デジタル資産ビジネスライセンスの申請に興味のある方書類はSECの事務所で提出することができます。 https://www.sec.or.th/digitalasset

________________________

* SECニュースリリース75/2561

デジタル資産起業家は

1.クリケットマスターまたはデジタルシガレットトレーディングセンターは、デジタル資産をタイの通貨またはCCと交換するためのハブまたはネットワークです。

2.ブローカー、犯罪者、マスター、またはデジタルトークンは、デジタル資産取引のブローカーまたはエージェントです。

3.基準、戦術、またはデジタルトークンは、デジタル資産交換サービスの代理人である。

(関連情報)

■概要簡易翻訳(ロシア語)

Нормативная основа для криптовалюты вступила в силу королевским указом в Таиланде, сообщает Bangkok Post в воскресенье, 13 мая. Закон о 100 секциях, опубликованный вчера в Королевском вестнике страны, определяет криптовалюты как «цифровые активны и цифровые токены», и подводит их под юрисдикцию Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC).

Bangkok Post цитирует министра финансов Таиланда Аписака Тантиворавонга, что новые меры не предназначены для запрета криптовалют или ICO. Позиция министра финансов подтверждает, что SEC в целом поддерживает ICO, до тех пор, пока они регулируются.

С действующим королевским указом продавцы цифровых активов или токенов должны зарегистрироваться в SEC в течение 90 дней. Согласно Bangkok Post, тем, кто этого не сделает, грозит штраф в два раза больше несанкционированной цифровой транзакции или не менее 500 000 батов (около 15 700 долларов США). Несогласные продавцы также могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до двух лет.

Министерство финансов и SEC теперь разовьют нормативную основу и потребуют от всех внутренних криптовалютных бирж, а также от независимых криптоброкеров и дилеров, зарегистрироваться в соответствующих органах власти, как это предусмотрено королевским указом.

Министр Тантиворавонг подчеркнул, что меры направлены на защиту инвесторов, в также не предотвращение использования криптовалюты для преступной деятельности, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Указ претерпел несколько изменений с тех пор, как его черновик был представлен в марте. В ожидании окончательных правил и под гнетом неопределенности, центральный банк Тайваня запретил отечественным банкам криптоторговлю и инвестиции в феврале этого года. В том же месяце неопределенность с регулированием заставила Тайскую Цифровую Биржу Активов (TDAX) временно приостановить торговлю и регистрацию ICO. Между тем, самим криптовалютным биржам было разрешено свободно действовать. В конце марта министерство объявило о своей окончательной и долгожданной нормативной базе для криптовалюты.

 Copyright :http://coingraph.ru

■概要簡易翻訳(日本語)

タイでは、暗号通貨の規制の枠組みが発効したと、5月13日のバンコクポスト紙は報告している。ロイヤルガゼット国のcryptocurrencyで、昨日発表されセクション100の法則は、「アクティブデジタルとデジタルトークン」として定義し、タイの証券取引委員会(SEC)の管轄下にそれらをもたらします。

バンコクポスト紙は、タイの財務大臣、Apisaka Tantivoravongは、新しい措置が暗号やICOを禁止することを意図していないとしている。財務大臣の立場は、規制されている限り、SEC全体がICOを支持していることを確認する。

■Overview Simple translation (English)

The regulatory framework for crypto currency has come into force royal decree in Thailand, reports Bangkok Post on Sunday, May 13. The 100-section law, published yesterday in the Royal Journal of the Country, defines crypto-currencies as “digital active and digital tokens”, and brings them under the jurisdiction of the Securities and Exchange Commission of Thailand (SEC).

Bangkok Post quotes Thai Finance Minister Apisaka Tantivoravong that the new measures are not intended to ban crypto or ICO. The position of the Minister of Finance confirms that the SEC as a whole supports the ICO, as long as they are regulated.

■ Outline Traduction simple (français)

EFoodCoin a également commencé à préparer sa demande en Thaïlande en conséquence.

La réglementation de la crypto-monnaie est entré en vigueur en vertu d’un décret royal en Thaïlande, note de “Bangkok Post”, le dimanche 13 mai. La loi de 100 sections, publiée dans le Journal Royal du Pays, définit les crypto-monnaies comme des «chiffres numériques actifs et jetons numériques actif» et la place sous la juridiction de la Commission de la Sécurité des Echanges de la Thaïlande (SEC).

“Bangkok Post” cite le ministre des Finances thaïlandais Apisaka Tantivoravong que les nouvelles mesures ne sont pas destinées à interdire la crypto-monnaie ou les ICO. La position du ministre des Finances confirme que la SEC dans son ensemble soutient les ICO, tant qu’ils sont réglementés.